NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. JÁTÉK MENETE

Ahhoz, hogy a Játékos részt tudjon venni a játékban, a Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott időtartam alatt, eleget kell tennie az alábbiaknak:

A Játékosnak, hogy indulhasson a nyereményért (a „Nyeremény”) a myfiller_hungary instagram oldalán közzétett felhívó poszt alá:

 • meg kell írnia kommentben, hogy szokott-e rendszeresen mezoterápiás kezelésre járni? Igen/nem válasszal
 • betaggelni a kozmetikusát, akihez jár, vagy akihez tervezi ,hogy rendszeresebben járni fog mezoterápiás kezelésre.
 • és kommentben pedig minden esetben használnia kell a #revitalize hashtaget!

A Játék szervezője a 4. pontban megjelölt időpontban 2 nyertest fog kisorsolni, akik 1-1 Revitalize Pure Home Kit, otthoni mezoterápiás kezelési csomagot ad át.

 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A Halloweeni elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője, lebonyolítója és adatfeldolgozója a My Med Kft. (székhely: 1096 Budapest, Vendel utca 11.; e-mail: info@my-med.eu) (“Szervező” „Adatkezelő”).

 

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1       A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, 3.3. pontban meghatározott kizárt személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki az 4. pontban írt időtartama alatt, az 1. pontban rögzített feltételeknek eleget tett.

3.2       Egy Játékos csak egyszer indulhat a játékon, 1 db kommentet írhat.

3.3       A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2022. október 25. napjától október 31. napjáig tart. Játék lezárása: október 31. 18:00. Sorsolás: 2022. október 31. 19:00.

 

 1. A NYEREMÉNY

5.1       A Játék Szervezője/Lebonyolítója 2 nyertest fog kisorsolni, akiknek 1-1 db Revitalize Pure Home Kit, otthoni mezoterápiás kezelési csomagot ad át.

5.2       A Játék Szervezője/Lebonyolítója a sorsolást követően felveszi a kapcsolatot az instagram oldalán keresztül a nyertesekkel és megbeszélik az átadás menetét.

5.3       A nyeremények pénzre nem válthatók, és vissza nem térítendők.

 1. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes a Játékos szabadon adott hozzájárulásán alapul. A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését a jelen pontban megadott elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A Játék nyertese, tehát mindenki aki potenciálisan nyertes lehet,  aki részt vesz a játékban, tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy

 1. a) Szervező, mint Adatkezelő a nyertes Játékos nevét instagram oldalán ( myfiller_hungary ) nyilvánosságra hozza
 2. b) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

7.2.      Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szervező, mint Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címen: 1096 Budapest, Vendel utca 11; e-mail: info@my-med.eu . Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410)
 • Bíróságnál (a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai által meghatározottan főszabály szerint Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. Telefonszám: + 36 (1) 354 6000, illetve a Budai Központi Kerületi Bíróság, 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B., postai cím: 1525 Bp. Pf.: 223.; +36 (1) 391 4930; az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani).

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát is.
 • Helyesbítés: a Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.
 • Törlés (illetve elfeledtetés): a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból a célból amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, jogellenes adatkezelés esetén. Az elfeledtetéshez való jog a nyilvánosságra hozott adatok törlésével kapcsolatos Adatkezelői intézkedést jelenti.
 • Korlátozás: korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. Kérheti a Játékos ha vitatja az adatok pontosságát, akkor arra az időre, vagy jogellenes az adatkezelés, de nem szeretné a Játékos a törlést, nincs már szükség az adatokra az adatkezelés céljából, de a Játékosnak szüksége van rá jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt.
 • Adathordozhatóság: a Játékos hozzájárulása alapján automatizált módon (gépi) kezelt adatok tekintetében kérhető az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása illetve a Játékos részére történő kiadása.
 • Tiltakozás: a tiltakozás joga azt jelenti, hogy közérdekű vagy Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adatok kezelése ellen az, akinek a személyes adatait így kezelik tiltakozhat, kivéve, ha az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdeke kényszerítő erejű jogos érdek, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. Adatkezelő jogos érdeke alapján nem kezeli a Játékos adatait.

A Szervező gondoskodik a nyertes Játékos személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a nyertes Játékos személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv., és az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezéseivel.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.      A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, instagram odalt,  illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, instagram oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a nyertes Játékos téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.2.      Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely egy Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve egyéb a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.3.      Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a myfiller_hungary instagram oldalán.

Kelt: Budapest,  2022. október 25.